| پنجشنبه ۰۲ فروردین ۱۳۹۷ الخمیس ۰۵ رجب ۱۴۳۹ Thursday 22 March 2018
 • جلسه هفدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه اول

  جلسه هفدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه اول

  جلسه هفدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه اول 1394/12/10 11:00

 • جلسه بیستم و یکم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه پنجم

  جلسه بیستم و یکم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه پنجم

  جلسه بیستم و یکم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه پنجم 1394/12/8 11:11

 • جلسه بیستم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه چهارم

  جلسه بیستم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه چهارم

  جلسه بیستم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه چهارم 1394/12/8 11:11

 • جلسه نوزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه سوم

  جلسه نوزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه سوم

  جلسه نوزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه سوم 1394/12/8 11:10

 • جلسه هجدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه دوم

  جلسه هجدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه دوم

  جلسه هجدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ آموزش ایندیزاین- جلسه دوم 1394/12/8 11:10

 • تیزر سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

  تیزر سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

  تیزر سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی 1394/12/8 11:09

تیزر سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

تیزر سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

تیزر سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

تیزر سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

تیزر سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

تیزر سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

جلسه شانزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/صفحه آرایی

جلسه شانزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/صفحه آرایی

جلسه شانزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/صفحه آرایی

جلسه پانزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی / موضوع: مصاحبه

جلسه پانزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی / موضوع: مصاحبه

جلسه پانزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی / موضوع: مصاحبه

جلسه چهاردهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی / موضوع: گزارش

جلسه چهاردهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی / موضوع: گزارش

جلسه چهاردهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی / موضوع: گزارش

جلسه سیزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ موضوع: خبر و انتقال پیام

جلسه سیزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ موضوع: خبر و انتقال پیام

جلسه سیزدهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی/ موضوع: خبر و انتقال پیام

تیزر سامانه پاتوق آزاد اندیشی نشریات دانشجویی

تیزر سامانه پاتوق آزاد اندیشی نشریات دانشجویی

تیزر سامانه پاتوق آزاد اندیشی نشریات دانشجویی

جلسه دوازدهم کارگاه نشریات دانشجویی با موضوع: خبر و انتقال پیام

جلسه دوازدهم کارگاه نشریات دانشجویی با موضوع: خبر و انتقال پیام

جلسه دوازدهم کارگاه نشریات دانشجویی با موضوع: خبر و انتقال پیام

جلسه یازدهم کارگاه نشریات دانشجویی ،موضوع: خبر و انتقال پیام

جلسه یازدهم کارگاه نشریات دانشجویی ،موضوع: خبر و انتقال پیام

جلسه یازدهم کارگاه نشریات دانشجویی ،موضوع: خبر و انتقال پیام

سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی،استاد دوباشی

سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی،استاد دوباشی

سری جدید کارگاه تصویری نشریات دانشجویی،استاد دوباشی

جلسه دهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

جلسه دهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

جلسه دهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

جلسه نهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

جلسه نهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

جلسه نهم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

جلسه هشتم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

جلسه هشتم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی

جلسه هشتم کارگاه تصویری نشریات دانشجویی